برچسب: محسن مرعشی

نامه سرگشاده محسن مرعشی هنرمند آملی خطاب به رییس اداره فرهنگ: آقای رئیس! وابستگی بد است, آزاده باشید و در راه حقیقت حرکت و خدمت کنید

نامه سرگشاده محسن مرعشی هنرمند آملی خطاب به رییس اداره فرهنگ: آقای رئیس! وابستگی بد است, آزاده باشید و در […]