ماه: اسفند 1400

در همایش مدیران دفاتر مرجعیت آیت الله العظمی جوادی آملی مطرح شد
استفاده از ظرفیت اساتید حوزوی و دانشگاهی برای تبیین منظومه فکری آیت الله جوادی

    آیت الله العظمی جوادی آملی افتخاری برای جهان اندیشه است/ استفاده از ظرفیت اساتید حوزوی و دانشگاهی برای […]