برچسب: غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه