انجمن حمایت از دانشجویان در دانشگاه شمال راه اندازی شد

انجمن حمایت از دانشجویان در دانشگاه شمال راه اندازی شد انجمن حمایت از دانشجویان ایران به منظور حمایت تحصیلی و … ادامه خواندن انجمن حمایت از دانشجویان در دانشگاه شمال راه اندازی شد